Hands-on: WordPress en MySQL op Docker

A manual (in Dutch) written for the local Docker Grunn Meetup, to become familiar with Docker & Compose by setting up a WordPress-blog.

Image credits: Blake Thornberry - Flickr

Vooraf installeren!

Zorg dat je op zijn minst de beschikking hebt over

 • een werkende installatie van Docker (Linux) of boot2docker (OS X / Windows).

De installatie staat hier beschreven.
boot2docker is op zijn beurt weer afhankelijk van VirtualBox.

Referentie: Guide to Docker on OS X

Of Docker juist werkt, kan je vervolgens testen met docker run --rm hello-world.

 • Docker Compose (link):

De installatie werkt zo:

$ curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.2.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose
$ chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

WordPress & MySQL dual container setup

Docker images downloaden

Twee methodes zijn voorhanden.
Om bandbreedte te besparen heeft de eerste methode de voorkeur!

1. Tarball van saved images downloaden en inladen

Dit zijn images uit de officiele Docker Registry, saved to a tar archive, gzipped en op een host geplaatst, die relatief dichtbij is.

 • $ wget https://example.com/mysql.tar.gz (size: 142 MB)
 • $ wget https://example.com/wordpress.tar.gz (size: 163 MB)

Importeer deze images:

 • $ docker load < mysql.tar.gz
 • $ docker load < wordpress.tar.gz

2. Pull de images direct uit de officiele Docker Registry

 • $ docker pull mysql (size: 282.9 MB)
 • $ docker pull wordpress (size: 460.3 MB)

Controleer welke images er nu lokaal beschikbaar zijn:

$ docker images
REPOSITORY   TAG    IMAGE ID    CREATED    VIRTUAL SIZE
wordpress   latest   5ff368875b77  4 days ago   460.3 MB
mysql     latest   56f320bd6adc  3 weeks ago  282.9 MB

“Met de hand”

Als eerste start je een MySQL-container op basis van het mysql:latest-image.
We gebruiken “p4ssw0rd” als root password en geven dat met “-e” mee als omgevings-variabele aan de container:

$ docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=p4ssw0rd -d mysql

Vervolgens start je een WordPress-container.
Deze geef je een link naar de MySQL-container en laat je poort 80 in de container forwarden naar poort 8080 op je Docker-host:

$ docker run --name some-wordpress --link some-mysql:mysql -p 8080:80 -d wordpress

That was quick!

Ga in een webbrowser naar
- http://localhost:8080/ (Linux)
- http://192.168.59.103:8080/ (boot2docker)
en configureer WordPress verder af.

Onder de motorkap [1]

Wat draait er nu?

$ docker ps

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND        CREATED       STATUS       PORTS         NAMES
5c2537c15ba9    wordpress:latest  "/entrypoint.sh apac  About an hour ago  Up About an hour  0.0.0.0:8080->80/tcp  some-wordpress
11ddc1271814    mysql:latest    "/entrypoint.sh mysq  About an hour ago  Up About an hour  3306/tcp        some-mysql

Om bijvoorbeeld IN je MySQL-container te checken wat er in de database staat, kan je met docker exec -ti een shell opstarten en in die container commandos uitvoeren:

$ docker exec -ti some-mysql bash

root@11ddc1271814:/# mysql -u root -p
Enter password: p4ssw0rd
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 5.6.24 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| wordpress     |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> use wordpress;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_wordpress  |
+-----------------------+
| wp_commentmeta    |
| wp_comments      |
| wp_links       |
| wp_options      |
| wp_postmeta      |
| wp_posts       |
| wp_term_relationships |
| wp_term_taxonomy   |
| wp_terms       |
| wp_usermeta      |
| wp_users       |
+-----------------------+
11 rows in set (0.00 sec)

mysql> exit
Bye
root@11ddc1271814:/# exit

Opruimen

Het commando docker kill is minder netjes dan docker stop, maar sneller als je toch besloten hebt de containers te verwijderen.

$ docker kill 5c2537c15ba9 11ddc1271814
5c2537c15ba9
11ddc1271814

$ docker rm 5c2537c15ba9 11ddc1271814
5c2537c15ba9
11ddc1271814

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES

“Met docker-compose”

Nu doen we hetzelfde, maar met behulp van docker-compose.

Bestand docker-compose.yml

De waardes die je hierboven op de command-line hebt gegeven, kan je in docker-compose.yml combineren. Een YAML-bestand, dat er dan als volgt uit komt te zien:

db:
 image: mysql:latest
 environment:
  - MYSQL_ROOT_PASSWORD=p4ssw0rd

wordpress:
 image: wordpress:latest
 links:
  - db:mysql
 ports:
  - "8080:80"

Start de stack in detached mode:

$ docker-compose up -d
Creating wordpressmysql_db_1...
Creating wordpressmysql_wordpress_1...

Onder de motorkap [2]

Wat draait er nu?

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND        CREATED     STATUS       PORTS         NAMES
fe9eead88a32    wordpress:latest  "/entrypoint.sh apac  3 minutes ago  Up 3 minutes    0.0.0.0:8080->80/tcp  wordpressmysql_wordpress_1
6a2392af4d87    mysql:latest    "/entrypoint.sh mysq  3 minutes ago  Up 3 minutes    3306/tcp        wordpressmysql_db_1

$ docker-compose ps
      Name             Command        State     Ports
------------------------------------------------------------------------------------------
wordpressmysql_db_1     /entrypoint.sh mysqld      Up   3306/tcp
wordpressmysql_wordpress_1  /entrypoint.sh apache2-for ...  Up   0.0.0.0:8080->80/tcp

WordPress weer opzetten middels de hierboven genoemde link naar “localhost”.

En na ge- / misbruik weer alles netjes achterlaten:

$ docker-compose kill
Killing wordpressmysql_wordpress_1...
Killing wordpressmysql_db_1...

$ docker-compose rm --force
Going to remove wordpressmysql_wordpress_1, wordpressmysql_db_1
Removing wordpressmysql_db_1...
Removing wordpressmysql_wordpress_1...

Data volume container

De data die door WordPress wordt gegenereerd (accounts, posts, etc.) kan worden opgeslagen buiten de MySQL-container in een zgn. data volume container. Die kan je op de CLI zo aanmaken:

$ docker run -v /var/lib/mysql --name=dbdata -d mysql /bin/true

De container is op basis van het MySQL-image, want die hebben we immers al binnen.
Een data volume container hoeft niet “up” te zijn om gebruikt te kunnen worden. Je ziet ’m dan ook alleen met het docker ps -a command:

$ docker ps -a
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND        CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
c2aa204baf71    mysql:latest    "/entrypoint.sh /bin  4 minutes ago    Exited (0) 4 minutes ago            dbdata

Om dit met docker-compose te doen, voegen we deze container toe aan de YAML-configuratie.
Het bestand ziet er dan zo uit:

dbdata:
 image: mysql
 volumes:
  - /var/lib/mysql
 command:
  - /bin/true

db:
 image: mysql
 volumes_from:
  - dbdata
 environment:
  - MYSQL_ROOT_PASSWORD=p4ssw0rd

wordpress:
 image: wordpress
 links:
  - db:mysql
 ports:
  - "8080:80"

Start weer een nieuwe stack met docker-compose up -d en controleer wat er draait:

$ docker-compose ps
      Name             Command        State      Ports
-------------------------------------------------------------------------------------------
wordpressmysql_db_1     /entrypoint.sh mysqld      Up    3306/tcp
wordpressmysql_dbdata_1   /entrypoint.sh /bin/true     Exit 0
wordpressmysql_wordpress_1  /entrypoint.sh apache2-for ...  Up    0.0.0.0:8080->80/tcp

Het bewijs dat beide containers dezelfde “layer” gebruiken voor /var/lib/mysql kan geleverd worden middels docker inspect:

$ docker inspect dbdata | grep "var/lib/mysql" | grep vfs
    "/mnt/sda1/var/lib/docker/vfs/dir/9acd80fd069e82a89ac04a9141cc518ce8ee176bd7e4cc92c972dd3df50dffcc"

$ docker inspect wordpressmysql_db_1 | grep "var/lib/mysql" | grep vfs
    "/mnt/sda1/var/lib/docker/vfs/dir/9acd80fd069e82a89ac04a9141cc518ce8ee176bd7e4cc92c972dd3df50dffcc"

In boot2docker zie je dat als volgt - in die directory staat de database-data:

docker@boot2docker:~$ sudo ls -altrF /mnt/sda1/var/lib/docker/vfs/dir/9acd80fd069e82a89ac04a9141cc518ce8ee176bd7e4cc92c972dd3df50dffcc/
total 176164
drwx------  2 999   999      4096 May 14 10:59 performance_schema/
drwx------  2 999   999      4096 May 14 10:59 mysql/
-rw-rw----  1 999   999    50331648 May 14 10:59 ib_logfile1
-rw-rw----  1 999   999       56 May 14 10:59 auto.cnf
drwx------  2 999   999      4096 May 14 11:02 wordpress/
drwx------ 126 root   root     16384 May 14 11:07 ../
drwxr-xr-x  5 999   999      4096 May 14 11:07 ./
-rw-rw----  1 999   999    79691776 May 14 11:07 ibdata1
-rw-rw----  1 999   999    50331648 May 14 11:07 ib_logfile0

Backup en restore

Eén manier van backuppen van de database is de volgende:

$ docker exec -ti wordpressmysql_db_1 bash -c \
 'mysqldump --user=root --password="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --all-databases' \
 > MySQL_full_backUp.sql

Restoren kan middels volume-sharing en een gelinkte container (“db” in het onderstaande geval):

$ docker run -ti --rm -v $(pwd):/tmp --link wordpressmysql_db_1:db mysql bash

root@b2252da7520e:/# cd /tmp/
root@b2252da7520e:/tmp# ls -al

...

-rw-r--r-- 1 1000 staff  1075329 May 18 14:36 MySQL_full_backUp.sql

...

root@b2252da7520e:/tmp# mysql -u root -p -h $DB_PORT_3306_TCP_ADDR
Enter password:

mysql> source MySQL_full_backUp.sql

Referentie: YouTube - Docker Tutorial: Backing Up and Restoring MySQL and WordPress in Docker

That’s all Folks!

Henk

Recovering sysadmin

Groningen, the Netherlands